Algemene voorwaarden
De inhoud van deze website is van algemene aard ten aanzien van de activiteiten van Acupunctuur en Tuina praktijk Qibeau. U bepaalt zelf de waarde ervan voor uw eigen situatie.U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke gezondheid's situatie. Acupunctuur en Tuina praktijk Qibeau aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website. Acupunctuur en Tuina praktijk Qibeau is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, nr 17230716.

Betalingsvoorwaarden
Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Klachtenregeling
Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

Huisregels en bejegening
Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.
De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto,fiets).
Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.
De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
Indien er door bv geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.
Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
De behandelaar is aangesloten bij vakvereniging Zhong, welke de kwaliteitseisen, kunde en scholing van de therapeut waarborgt.