AVG: Algemene verordening gegevensbescherming.

Accupunctuur & Tuina Praktijk Qi-Beau

Keizersveerlaan 3

5045nl Tilburg

06-34932654

Behandelaar/eigenaar: Francois vinks

Activiteiten betreffend register verwerking persoons gegevens:

 

De volgende patiënten gegevens zullen digitaal worden opgeslagen en bewaard.

 • Naam en adres van een volwassen client
 • Geboorte datum van een volwassen client
 • Telefoonnummer en email vd volwassen client
 • Bij een minderjarige client worden ook de hierboven genoemde persoons gegevens van beide ouders opgeslagen en bewaard.
 • Gegevens omtrent gezondheid klachten vd client in het verleden en heden.
 • Gegevens omtrent gebruik van medicatie vd client in het verleden en heden.
 • Het soort werk, hobby en sport van de client
 • Verzekeringscode vd client.
 • Behandelingsfacturen vd client. (deze zijn ook inzichtelijk voor uw zorgverzekeraar)

Waarom worden uw persoonsgegevens bewaard en opgeslagen?

 • Dossier plicht: 

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als  zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden 

 • Bewaartermijn:

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. Dit termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden. 

 • Beroepsgeheim:   

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden. 

 • Minderjarigen:

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. 

Hoe de patient geïnformeerd word omtrent zaken clienten dossier.

 • De informatie betreffende archivering clienten gegevens word door mij aan de patient overhandigd zodat deze middels een handtekening hiervoor toestemming en goedkeuring kan verlenen.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Zo ja, dan word deze behandelovereenkomst bijgesloten in dit document. 

Wat zijn de rechten vd patiënt aangaande hem of haar patiënten dossier:

 • Uw medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. 
 • Uw medisch dossier te laten aanpassen. Dit kan als gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een verzoek in te dienen tot vernietiging of behoud van (een deel van) uw medisch dossier. Hiertoe dient u een bevestigingsformulier te tekenen.  
 • Heeft recht op intrekking van verleende toestemming. 
 • Conform Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) een klacht in te dienen over hoe met de persoonsgegevens is omgaan. Uitvoeringsorgaan Koepel Alternatieve Behandelwijze (KAB).

Hoe worden clienten gegevens bewaard.

 • Het clienten dossier word digitaal in een kluis bewaard.
 • Er worden regelmatig backups van het clienten dossier gemaakt en op de zelfde wijze bewaard.

Wie heeft er toegang tot de clienten dossiers.

 • In dit geval heeft alleen Francois Vinks (behandelaar), toegang tot de clienten dossiers en clienten facturen. (facturen zijn ook inzichtelijk voor uw zorgverzekeraar)

Hoe er melding gemaakt word gemaakt van een datalek persoonsgegevens.

 • Ik zal ten aller tijden melding maken van een data lek van het clienten dossier en zal daar conform de richtlijnen binnen 72 uur na het vast stellen van het datalek naar handelen. 
 • Dit gebeurt via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

———————————————————————————————————————————————

Doormiddel van een handtekening bevestig ik als client van acupunctuur en tuin praktijk qi-beau dat ik 

akkoord ga met de wettelijke richtlijnen aangaande verwerking persoonsgegevens.

 

Datum overeenkomst :……………………………………….

 

 

Handtekening client:………………………………………

 

 

Handtekening behandelaar:……………………………………………….

 

——————————————————————————————————————————————-

Bij minderjarigen onder 16 jaar:

Doormiddel van een handtekening bevestig ik als ouder of verzorger van een minderjarige client van acupunctuur en tuin praktijk qi-beau dat ik akkoord ga met de wettelijke richtlijnen aangaande verwerking persoonsgegevens.

 

Datum overeenkomst:………………………………………………..

 

 

Handtekening behandelaar:………………………………………….

 

 

 

Ouder/verzorger 1 van ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening Ouder / verzorger 1…………………………………………………………..

 

 

 

Ouder/verzorger 2 van ………………………………………………..

 

 

Handtekening Ouder / verzorger 2…………………………………………………………..