AVG: Algemene verordening gegevensbescherming.

Accupunctuur & Tuina Praktijk Qi-Beau

Keizersveerlaan 3

5045nl Tilburg

06-34932654

Behandelaar/eigenaar: Francois vinks

Activiteiten betreffend register verwerking persoons gegevens:

 

De volgende patiënten gegevens zullen digitaal worden opgeslagen en bewaard.

 • Naam en adres van een volwassen client
 • Geboorte datum van een volwassen client
 • Telefoonnummer en email vd volwassen client
 • Bij een minderjarige client worden ook de hierboven genoemde persoons gegevens van beide ouders opgeslagen en bewaard.
 • Gegevens omtrent gezondheid klachten vd client in het verleden en heden.
 • Gegevens omtrent gebruik van medicatie vd client in het verleden en heden.
 • Het soort werk, hobby en sport van de client
 • Verzekeringscode vd client.
 • Behandelingsfacturen vd client. (deze zijn ook inzichtelijk voor uw zorgverzekeraar)

Waarom worden uw persoonsgegevens bewaard en opgeslagen?

 • Dossier plicht: 

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als  zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden 

 • Bewaartermijn:

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. Dit termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden. 

 • Beroepsgeheim:   

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden. 

 • Minderjarigen:

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. 

Hoe de patient geïnformeerd word omtrent zaken clienten dossier.

 • De informatie betreffende archivering clienten gegevens word door mij aan de patient overhandigd zodat deze middels een handtekening hiervoor toestemming en goedkeuring kan verlenen.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Zo ja, dan word deze behandelovereenkomst bijgesloten in dit document. 

Wat zijn de rechten vd patiënt aangaande hem of haar patiënten dossier:

 • Uw medisch dossier in te zien of een kopie ervan te krijgen. 
 • Uw medisch dossier te laten aanpassen. Dit kan als gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een verzoek in te dienen tot vernietiging of behoud van (een deel van) uw medisch dossier. Hiertoe dient u een bevestigingsformulier te tekenen.  
 • Heeft recht op intrekking van verleende toestemming. 
 • Conform Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) een klacht in te dienen over hoe met de persoonsgegevens is omgaan. Uitvoeringsorgaan Koepel Alternatieve Behandelwijze (KAB).

Hoe worden clienten gegevens bewaard.

 • Het clienten dossier word digitaal in een kluis bewaard.
 • Er worden regelmatig backups van het clienten dossier gemaakt en op de zelfde wijze bewaard.

Wie heeft er toegang tot de clienten dossiers.

 • In dit geval heeft alleen Francois Vinks (behandelaar), toegang tot de clienten dossiers en clienten facturen. (facturen zijn ook inzichtelijk voor uw zorgverzekeraar)

Hoe er melding gemaakt word gemaakt van een datalek persoonsgegevens.

 • Ik zal ten aller tijden melding maken van een data lek van het clienten dossier en zal daar conform de richtlijnen binnen 72 uur na het vast stellen van het datalek naar handelen. 
 • Dit gebeurt via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

———————————————————————————————————————————————

Doormiddel van een handtekening bevestig ik als client van acupunctuur en tuin praktijk qi-beau dat ik 

akkoord ga met de wettelijke richtlijnen aangaande verwerking persoonsgegevens.

 

Datum overeenkomst :……………………………………….

 

 

Handtekening client:………………………………………

 

 

Handtekening behandelaar:……………………………………………….

 

——————————————————————————————————————————————-

Bij minderjarigen onder 16 jaar:

Doormiddel van een handtekening bevestig ik als ouder of verzorger van een minderjarige client van acupunctuur en tuin praktijk qi-beau dat ik akkoord ga met de wettelijke richtlijnen aangaande verwerking persoonsgegevens.

 

Datum overeenkomst:………………………………………………..

 

 

Handtekening behandelaar:………………………………………….

 

 

 

Ouder/verzorger 1 van ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening Ouder / verzorger 1…………………………………………………………..

 

 

 

Ouder/verzorger 2 van ………………………………………………..

 

 

Handtekening Ouder / verzorger 2…………………………………………………………..

 

 

Wetenschappelijk bewijs voor Acupuncture

Wat is wetenschap, wetenschappelijk bewijs baseert zich op het idee dat bij een test het resultaat van die test zo vaak mogelijk het zelfde moet zijn! In de medische medicijnen wetenschap word ook nog het dubbelblind principe toegepast waarbij een groep mensen of dieren het echte middel krijgen toegediend en een andere groep krijgt een nep middel toegediend, hierdoor kan men zien welke groep het beste resultaat heeft.

Voor acupunctuur zijn er diverse klinische onderzoeken geweest en daaruit is volgens de World Health Organisatie gebleken dat acupunctuur werkzaam is voor diverse klachten zoals vermeld op deze website. 

Voor het werkingsprincipe achter acupunctuur zijn veel onderzoeken geweest en voor alsnog lijkt het er stellig op dat acupunctuur een zeer oude doch zeer gedetailleerde vorm van neurologie is waarbij men met naalden via de huid en spieren invloed heeft op het perifere zenuwstelsel (zenuwbanen in armen, benen, hoofd) en van daaruit invloed heeft op het centraal zenuwstelsel (ruggenmerg en hersenen) vanwaaruit het gehele organisme van het lichaam aangestuurd word.

Wetenschappelijke artikelen:

Het aarden van het lichaam

Het begrip aarde binnen het jargon van elektricteitsleer 

Statische elektriciteit en opwekking van elektriciteit

 

Kwalificaties van de acupuncturist?

• De acupuncturist heeft een Westers medische basis opleiding volbracht.
• De acupuncturist heeft een Klassieke acupunctuur- en massage opleiding volbracht.
• De acupuncturist is aangesloten bij een van de Nederlandse vakverenigingen voor acupunctuur. (bijv. De Zhong)

Wordt mijn privacy als patiënt gerespecteerd?


Ook voor acupuncturisten geldt een beroepsgeheim en als er over uw status met collega's wordt overlegd, zal uw identiteit niet ter sprake komen.

Tarieven en Regels binnen de praktijk

Wat kost een behandeling:

Acupunctuur en/of Tuina massage behandeling kost 55,00€ per behandeling. Deze word door uw zorgverzekeraar vergoed mits u voor acupunctuur verzekerd bent!Acupunctuur en/of Tuina massage 5 beurten regeling kost 165,00€ en is een jaar geldig. Dit is een tegemoetkomende regeling voor mensen die niet voor acupunctuur verzekerd zijn,deze kunt u dan ook niet bij uw zorgverzekering indienen.

De Behandelaar van Acupunctuur & Tuina massage praktijk Qi-Beau houdt zich het recht toe om ten aller tijden de  behandeltarieven onaangekondigd te wijzigen!

Acupunctuur factuur:

Na afloop van de behandeling krijgt u een factuur met het te betalen bedrag per mail thuis gestuurd, deze kunt na de behandeling contant betalen of later per bank overmaken. Als u per bank betaald dan dient als bewijs hiervoor te tekenen! De betaling van het factuur dient uiterlijk binnen 2 weken na de behandeling te zijn voldaan.

De 55,00€ factuur kunt u dan via de site of app van uw zorgverzekering declareren. 

De 165,00€ factuur deze kan men niet indienen bij de zorgverzekering.Deze 5 beurten zijn 1 jaar geldig na aanvraag en zijn alleen geldig voor de hierboven genoemde persoon. 

Zorgverzekeraars

De meeste aanvullende pakketten van zorgverzekeraars vergoeden acupunctuur behandelingen, u bent echt zelf verantwoordelijk om dit na tevragen bij uw zorgverzekeraar, uw acupuncturist is niet gemachtigd om uw zorgpolis voor u in te zien.

Beroepsvereniging

Uw acupunctuur en tuina massage behandelaar van praktijk Qi-Beau is aangesloten Beroepsverzekering www.Zhong.nl  waardoor u er vanuit kan gaan dat de kwaliteit op alle vlakken binnen de praktijk gecontroleerd, gewaarborgd, en verzekerd zijn.

Klachten

Voor klachten over zaken binnen de praktijk wend u zich het best eerst tot de behandelaar, komen beide partijen er dan niet uit dan kunt u zich als nog wenden tot  

www.kab-klachten.nl

Let op!

Behandelingen kunnen tot 24 uur voor de geplande afspraak telefonisch kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd, word er geannuleerd binnen de 24 uur dan zal de afspraak in rekening gebracht worden.

Let op!

U heeft geen verwijzing van uw Huisarts of specialist nodig om een afspraak te maken voor acupunctuur or Tuina massage behandeling.